Van Diermen’s Vis- en Waterbeheer

Sinds 1998 zijn wij bezig met het behandelen van algen en blauwalgen.
Blauwalgen vormen een groot probleem voor waterbeheerders, ondernemers en recreanten. De firma Van Diermen’s Vis- en Waterbeheer B.V. heeft een nieuwe methode ontwikkeld om blauwalgen te bestrijden door middel van waterstofperoxide. Deze succesvolle methode heeft zichzelf reeds bewezen.

Het probleem komt voor in diverse typen oppervlaktewater, waaronder zwemwater, stadswater en jachthavens. Een waterlichaam met blauwalgen heeft een lagere ecologische waarde en ziet er minder aantrekkelijk uit. Daarnaast vormen hoge dichtheden en drijflagen van blauwalgen een potentieel gezondheidsrisico voor mens en dier: sommige blauwalgen scheiden schadelijke gifstoffen uit waar mensen en dieren ziek van kunnen worden. Bovendien zorgen drijflagen van blauwalgen vaak voor stankoverlast. De aanwezigheid van blauwalgen kan met name voor oppervlaktewateren met een recreatieve bestemming (zoals zwemwater of recreatieve havens) voor de nodige negatieve economische gevolgen zorgen.

Een belangrijke oorzaak voor het optreden van blauwalgenbloei is de verrijking van het oppervlaktewater met nutriënten, de zogenaamde eutrofiering . Door deze eutrofiering bevinden veel systemen in Nederland zich in een troebele situatie. Deze situatie wordt gekenmerkt door een dominantie van algen in de waterkolom. Bij voldoende nutriënten en hoge temperaturen kan een blauwalgenbloei ontstaan.

De belangrijkste maatregel om algenbloei te voorkomen is het terugdringen van de belasting met nutriënten, met name fosfaat. Belangrijke bronnen voor fosfaat zijn onder andere rioolwaterzuiveringen, uitspoeling van mest van landbouwpercelen en inlaatwater om het waterpeil te handhaven. Door het terugdringen van deze bronnen kan het systeem zich ontwikkelen tot een heldere situatie met helder water en waterplanten. Onder deze omstandigheden is de kans op het optreden van een blauwalgenbloei aanzienlijk kleiner. In veel situaties is het terugdringen van de nutriënten belasting lastig of kostbaar. Ook duurt het soms even voordat het effect van de maatregelen zichtbaar wordt. In die situaties kan een effectgerichte maatregel uitkomst bieden. De bestrijding van blauwalgen met waterstofperoxide is een goed voorbeeld van zo’n maatregel.